പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 07, 2010

ചിതൽ!

അന്ധകാരത്തിൽ,
അജ്ഞനായി,
അഹങ്കാരിയായി,
കാർന്ന് തിന്ന്,
സർവ്വം നശിപ്പിച്ച്‌,
ചിറകു വെച്ച്‌,
പുറ്റു നീക്കി,
പുറത്തു വന്ന്,
പകലുകണ്ട്‌,
ജ്ഞാനിയായി,
പരിതപിച്ച്‌,
ആത്മഹത്യാമുനമ്പായ,
തിരിമുഖത്തും,
ഗൗളീമുഖത്തും
തല തല്ലി,
ശ്രാദ്ധമൂട്ടായ്‌,
എരിഞ്ഞൊടുങ്ങി!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ