പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 06, 2010

ലോക നേതാവ്‌!

മഹാത്മാക്കളുടെ,
മഹനീയ നാട്ടിൽ,
ഒബാമ വന്നത്രെ!
ഒത്തിരി ഭയവും,
യുദ്ധക്കപ്പലും,
വിമാനവും,
സൈന്യവും,
കോട്ടും സൂട്ടും,
എടുപ്പത്‌ പണവും,
പിടിപ്പത്‌ പത്രാസ്സുമായി!

തുറന്ന കൈപ്പത്തിയിൽ,
കവർന്ന ജനഹൃദയം!
ഭയമേതുമില്ലാതെ,
അർദ്ധനഗ്നനാം ഫക്കീറായി,
ലോകത്തിൻ തുടിപ്പായ
മഹാത്മാവും,
പുകൾ പെറ്റ നാടും!

തുലാസിലൊതുങ്ങാത്ത,
അമൂല്യത!
ഇനിയെത്ര യുഗമവർ,
മാറ്റുരയ്ക്കേണം!
മഹാത്മാവിൻ,
ചെരുപ്പിൻ,
മഹത്വം പേറാൻ!

അഭിമാനമൂറി ജയ്‌ വിളിച്ചു,
മഹാത്മാ ഗാന്ധീ കീ,
ഭാരത്‌ മാതാ കീ!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: