പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 28, 2010

സ്വപ്നം!

"സ്വപ്നം കാണണം!
ചിറകുവെച്ചുയരണം!"
മഹാത്മ്യ വചനം!
 
ഇന്നലെ സ്വപ്നം!
ദിവാസ്വപ്നം!
മലയോളം കണ്ട്‌,
കുന്നോളം കിട്ടി,

ആരാന്റെ പറ്റിൽ,
ആർമ്മാദിക്കാനൊരു കുപ്പി!
മലയാള യോദ്ധാക്കളുടെ,
മലയാള മണമുള്ള,
മലയോളമുള്ള ഒറ്റസ്വപ്നം!

ശകടത്തിലേറി,
ചിറകുവിരിച്ച്‌,
ജഗമെല്ലാം
സ്വന്തമാക്കി,
പറന്ന് പറന്ന്!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ