പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 20, 2010

മാറ്റിയ ചട്ടങ്ങൾ!

ജാതി ചോദിക്കാതെ പേരു ചോദിച്ചപ്പോഴവൻ വാലായി ജാതി പറഞ്ഞു.
ചോദിക്കാതെ ജാതിയറിഞ്ഞ ഞാൻ വാലായി എൻ ജാതി തിരിച്ചും പറഞ്ഞു.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: