പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 02, 2010

ഭൂമി

ഈ ഭൂമി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ,
കൃഷിയിടം!
വിത്തിട്ടും,വളമിട്ടും
വെള്ളമൊഴിച്ചും,
ചൂടുപകർന്നും,
മഞ്ഞു കൊള്ളിച്ചും,
ഇളംകാറ്റേകി,
താരാട്ടു പാടി,
നട്ടുവളർത്തിയ,
വൃക്ഷലതാതികൾ!

അഹങ്കാരികളാം,
കുടി കിടപ്പുകാർ,
ഇരുകാലികൾ,
പിടിച്ചടക്കിയും,
വെട്ടി നിരത്തിയും,
വിഷവിത്തിറക്കിയും,
പരസ്പരം കുത്തിയും,
കൊന്നും, കൊലവിളിച്ചും,
അണുബോംബു പൊട്ടിച്ചും,
മരുഭൂവാക്കുന്നു,
ഭസ്മാസുരന്മാരായി,
സ്വയമൊടുങ്ങുന്നു.

ഈ ഭൂമി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ,
കൃഷിയിടം!

ശ്വസിക്കുവാൻ നിർമ്മിച്ച,
വായു മണ്ഡലങ്ങളിൽ,
പുക പടർത്തി,
കരി പടർത്തി,
ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു..

നീരാടുവാൻ നിർമ്മിച്ച,
ചിറകളാം സമുദ്രങ്ങളിൽ,
പുഴകളിൽ, തോടുകളിൽ,
വിഷമൊഴുക്കിയും,
പനിനീരായി,
രാസമാലിന്യം തെളിച്ചും,
അൽപായുസ്സുകൾ,
അട്ടഹസിക്കുന്നു!

ഭൂമിയെ പുതപ്പിച്ച,
ഓസോണുടുപ്പിനെ,
കീറിയെറിഞ്ഞു,
നഗ്നയാക്കിയാസ്വദിക്കുന്നു!

ഈ ഭൂമി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ,
കൃഷിയിടം!
കുടികിടപ്പുകാരാം
നീചരുടെ,
നീന്ദ്യകൃത്യങ്ങളിൽ,
തേർ വാഴ്ചകളിൽ,
വിഷമിച്ചും,
വിറങ്ങലിച്ചും,
സങ്കടപ്പെട്ടും,
കാലം കഴിക്കും,
പാവം കർമ്മസാക്ഷികളുടെ,
കർമ്മമണ്ഡലം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ