പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 07, 2010

മരണം!

ലോകമാകെ.
നെയ്തു നെയ്ത്‌,
വലിച്ചു കെട്ടിയ വല!
പമ്മിയിരിക്കും
പരികർമ്മിയാം,
ചിലന്തി!

ആർമ്മാദിച്ച്
അഹങ്കരിച്ച്‌,
വിഭവം നക്കി,
വിപ്ലവം നക്കി,
മേധ്യം നക്കി,
അമേധ്യം നക്കി,
ഉല്ലസിച്ച്‌,
പാറിപ്പറന്ന്,
ചിറകു തട്ടി,
വലയിൽ കുരുങ്ങി,
പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ്‌,
കണ്ണീരൊഴുക്കി,
ലോകജേതാവാം,
രാജാധിരാജൻ,
ഈച്ച!

ചിലന്തിയുടെ,
സാന്ത്വനം!
ചെറിയൊരു
ഹിപ്പ്നോട്ടിസം!
അനശ്വരമായ ഉറക്കം!

സങ്കടത്തിന്റെ,
അര നിമിഷം!
ഞെട്ടിത്തെറിച്ച്‌,
കരഞ്ഞു വിളിച്ച്‌,
ഉടപ്പിറന്നോർ!

പിന്നെ ആർമ്മാദിച്ച്‌,
അഹങ്കരിച്ച്‌,
പാറി നടന്ന്,
പിൻഗാമിയായി.!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ