പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 02, 2010

ചൂണ്ടക്കാരൻ!

മണ്ണിര കോർത്ത്‌,
ഒരു ചൂണ്ട!
ആർത്തി മൂത്ത,
ഒരു ചെറുമീൻ!
മസാലയിട്ട്‌,
ചട്ടിയിൽ പൊരിച്ച്‌,
നുണഞ്ഞ്‌ നുണഞ്ഞ്‌
കൈ നക്കി!
പാത്രം ശൂന്യം!

അവകാശം മൂത്ത,
ദരിദ്രനെ കോർത്ത്‌ ,
ഒരു ചൂണ്ട!
അധികാരം!
ജനാധിപത്യമിട്ട്‌,
മണ്ഡലങ്ങളിൽ പൊരിച്ച്‌
നുണഞ്ഞ്‌, നുണഞ്ഞ്‌,
പലതും നക്കി!
ഖജാന ശൂന്യം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ