പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 03, 2010

വീതം വെപ്പ്‌!

ഭരണം കർമ്മരംഗം!
പറ്റിപ്പിന്റെ ഉസ്താദുക്കളായ,
രക്തമൂറ്റുന്ന മൂട്ടകളുടെ,
ആവാസ സ്ഥലം!
പ്രതിപക്ഷം!
ഭരണപക്ഷം!
വീതം വെപ്പുകാർ!

ഞാനും നിങ്ങളുമുൾക്കൊള്ളും,
സഹിഷ്ണുക്കൾ!
സാമാന്യ വിവരമില്ലാത്ത,
സമാനതകളില്ലാത്ത,
സാമാന്യ ജനം!

നിനക്കൊരു കോടി,
ഞങ്ങൾക്കൊരു കോടി,
അവർക്കൊരു കോടി,
നിനക്ക്‌ മുണ്ട്‌!
ഞങ്ങൾക്ക്‌ വാഗ്‌ ദാനം!
അവർക്ക്‌ പണം!
കോടികളിലും നാനാർത്ഥം!
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ,
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ