പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 21, 2010

മനുഷ്യൻ!

വിശ്വസിച്ച്‌,
വിവശനായി,
ഉദ്യമിച്ച്‌,
ഉദാരനായി,
ഈ വിശ്വ ലോലുപ,
മഹത്വപ്രതീകമായ്‌,
സമകാലികത്വ-
പ്രധാന പ്രതീക്ഷയാം,
ആറടിമണ്ണിൻ
അവകാശതർക്കത്തിൽ
ആറടികിട്ടാതെ
പുകഞ്ഞു വെണ്ണീറായ്‌!
ചിലർ അളിഞ്ഞു മണ്ണായ്‌!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ