പേജുകള്‍‌

തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 08, 2010

വികല ചിന്ത!

സമത്വമെൻ ചിന്ത!
അസമത്വമെൻ ചുറ്റും!
ശകുനിക്കു ശകുനമായവർ,
പകിടയിൽ ചതി!
പൊട്ടിച്ചിരി!

ദുരാഗ്രഹിയാം ദുര്യോധനൻ!
നാണം കെട്ട്‌ കുനിഞ്ഞ
ശിരസ്സുകൾ!

അന്നു മുറുക്കി ചുണ്ട്‌-
ചുവപ്പിച്ച പെണ്ണ്‌!,
ഇന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക്കുരച്ചു ചുണ്ടു
ചുവപ്പിച്ച പെണ്ണ്‌!

അന്ന് മടിക്കുത്തഴിക്കുന്ന,
ദുശ്ശാസ്സുനനൻ!
ഇന്ന് മടിക്കുത്തഴി-
ച്ചുല്ലസിക്കുന്ന,
പെൺകൊടി!

അന്ന് യുദ്ധത്തിൻ ശംഖനാദം!
ഇന്ന് ഹർത്താലും, ബന്ദും!
അന്നരക്കില്ലം!
ഇന്ന് ലോൺ ഇല്ലം!
അന്ന് ദേവദാസി,
ഇന്ന് സിനിമാ നടി!
മടുത്തും വെറുത്തും,
അസമത്വമായെൻ ചിന്ത!
സമത്വമാണെനിക്ക്‌ ചുറ്റുമത്രെ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ