പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 03, 2010

വിമർശനം!

കണ്ണടച്ചു തുമ്മി!
പിന്നെ മൂക്കടച്ചും,
വായടച്ചും തുമ്മി.
"പരിസരം നാശമാക്കല്ല
"ജലദോഷി!"
തെറിച്ചു വീണ
അഹങ്കാരിയാം,
തുപ്പൽ ശകലം!

വിമർശനം,
അരക്ഷണം കൊണ്ട്‌
തുടച്ചെറിഞ്ഞു,
വീണ്ടും തുമ്മി!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ