പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 07, 2010

നിരോധിക്കുമോ എൻഡോ സൾഫാൻ!

നിൻ വീക്ഷണകോണുകളോരൊന്നും,
ജന വികല കോണുകൾ,
തട്ടി തകർത്തെറിഞ്ഞെങ്കിൽ,
എൻഡോസൾഫാൻ
അസ്തമിച്ചേനേ!

നമുക്കൊരു പ്രഫസ്സറുണ്ട്‌!,
പഠിച്ചിട്ടും ഗുണിച്ചിട്ടും.
 മതി കെടാതെ,
മനം മറിയാതെ!
നമുക്കൊരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുണ്ട്‌!,
മന്ത്രിച്ചും തന്ത്രിച്ചും
മതി തകരാതെ!
ആർദ്രമാകാതെ!

കടുകുകൾ എണ്ണിനോക്കി,
ചാനലിൽ കണക്കു പറയും,
നേതാവുണ്ട്‌!
ഖണ്ഡിച്ചും തർക്കിച്ചും,
തൊലി പൊളിച്ച്‌,
സവാളയിൽ കുരുവില്ലെന്ന്
കാട്ടും സഖാക്കളുമുണ്ട്‌!

പച്ചകൊടി ചായ്ച്ചുറങ്ങുന്ന,
മഹത്തുക്കളുണ്ട്‌!,
താമര വിടർത്തുന്ന,
തമ്പ്രാക്കളുണ്ട്‌!

പ്രസംഗവേദനയാൽ,
പുളഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ച്‌,
കയ്യടി നേടി,
കാലം കഴിക്കും,
ഖദർ ധാരികളുണ്ട്‌!
വേണ്ടതിനും,
വേണ്ടാത്തതിനും,
ഉപവസിക്കും,
ഉപവാസികളുണ്ട്‌!

ശിക്ഷിക്കേണ്ടവരെ
രക്ഷിക്കാൻ,
കുറ്റക്കാരെ
നിരപരാധിയാക്കാൻ,
നീതി പീഠത്തിനു
വില പറയും
 രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്‌!
കാക്കികൾക്ക്‌,
ക്ലാവ്‌ പിടിപ്പിക്കും,
രാഷ്ട്രീയ ഏമാന്മാരുണ്ട്‌!

നമുക്കൊരു നേതാവില്ലേ?
കെടുതിയിൽ വലയും,
സമൂഹങ്ങളെ കണ്ട്‌,
മനമലിയാൻ!

പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്കുള്ള
ജീവിതാവകാശത്തിന്‌!
ആവശ്യത്തിന്‌,
വോട്ട്‌ കച്ചോടക്കാരുടെ,
വഴി തടയാൻ!

കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ,
ഒരിക്കലെങ്കിലും,
സത്യാഗ്രഹമിരിക്കാൻ!
ശമ്പളവർദ്ധനാ കീ ജയ്‌
എം.പി മാരെങ്കിലും!

നമുക്ക്‌ പ്രാർത്ഥിക്കാം,
ആധുനിക ദൈവ രൂപികളോട്‌,
അനുഗ്രഹ ദാതാക്കളോട്‌!
കനിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: