പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 14, 2010

കലിയുഗ ദൈവങ്ങൾ!

നാടു നടുങ്ങിയ ബോംബാക്രമണം,
വെറും തോട്ട പൊട്ടിച്ചത്‌!
വീടു തകർത്ത മിസൈലാക്രമണം,
ഉൽക്ക വീണത്‌!
മുതലാളിക്ക്‌ പണമുണ്ട്‌,
അധികാരിക്ക്‌ രേഖയുണ്ട്‌!
കാണണോ, കേൾക്കണോ?
അനുഭവിച്ചറിയണോ?

വാൾമുനയിൽ നിൽക്കും,
ജനത്തിനത്‌ സത്യമെന്ന-
ബോധവുമുണ്ട്‌!

മറക്കരുത്‌ ഇത്‌ കലിയുഗം!
ത്രേതായുഗത്തിൽ രാമ നാമം!,
ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണനാമം!
കലിയുഗത്തിലീ കാപാലികരുടെ-
നിന്ദ്യനാമം!
ധ്യാനിക്കുവാനവരുടെ ജപം പഠിക്കുക,
ജീവിക്കുവാൻ മുദ്രാവാക്യവും!

അഭിനവ ദൈവങ്ങൾ അരങ്ങു വാഴട്ടേ,
വാഴ്ക, വാഴ്ക എന്നു വാഴ്ത്തണം
പ്രൗണ്ടകന്മാർ കൃഷ്ണവേഷം പൂണ്ട്‌,
മനം തെളിഞ്ഞു വരമരുളും,
രാക്ഷസൻ ഹിരണ്യകശിപു,
ദൈവമായി അവതരിച്ചു,
പൊലിക പൊലിക എന്നാർക്കണം!
പുഞ്ചിരിച്ചുയിർ കാക്കും!

എതിർക്കുവോർക്ക്‌ കുടലെടുത്ത,
തലയറുത്ത, യാഗ വസ്തുവായി,
യാഗാഗ്നിയിൽ പുകയാം!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: