പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 12, 2010

ഇത്‌ പുതുശ്‌!

അംശത്തിനധികാരി,
പഴയ രാജാവ്‌,
ചുമച്ച്‌ ചുമച്ച്‌,
കീറപ്പായിൽ കിടന്ന്,
തീപ്പെട്ടു,

പാർട്ടിക്കധികാരി
പുത്തൻ തമ്പുരാൻ,
ചിരിച്ചു ചിരിച്ച്‌,
സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന്,
മതി കെട്ടു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ