പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 28, 2010

1)  കണ്ണാടിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ!

വിലപിച്ചിട്ട്‌ കാര്യമില്ല,
വിലാപം പാപമാണ്‌ മകനേ,
അതു നിന്നെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തും!,
സന്തോഷിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല,
സന്തോഷം അഹങ്കാരമാണ്‌ മകനേ,
അതു നിന്നെ നശിപ്പിക്കും..
അസൂയപ്പെട്ടിട്ട്‌ കാര്യമില്ല!
അസൂയ അലങ്കാരമല്ല മകനെ
അതു നിന്നെ തളർ വാദത്തിലാക്കും!
ശപിച്ചിട്ട്‌ കാര്യമില്ല,
ശാപം ദ്രോഹമാണ്‌ മകനേ,
അതു നിന്നെ വേട്ടയാടും!
പ്രതികാരം ചിന്തിക്കരുത്‌,
പ്രതികാരം ദുരന്തമാണ്‌ മകനേ,
അതു നിന്നെ നിന്ദ്യനാക്കും!
സൗന്ദര്യത്തെ ചിന്തിക്കരുത്‌
സൗന്ദര്യം ശാപമാണ്‌ മകനേ,
അതു നിന്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കും!

-----------------------------------------------------
2) ഉത്തമം!

എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു വെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്‌ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്‌ പോകില്ല... സന്തോഷിച്ച്‌, സന്തോഷിച്ചു പണ്ടാരമടങ്ങി നീ സന്തോഷത്തോട്‌ വിരക്തിയുള്ളവനായി മാറും! ...എനിക്ക്‌ തന്നെ പാരവെച്ച്‌ നടക്കും!

എനിക്കതിനു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു വെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ നരകത്തിലേക്ക്‌ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്‌ പോകില്ല, നരകിച്ച്‌ , നരകിച്ച്‌ നീ നരകമാണ്‌ സ്വർഗ്ഗമെന്ന് ധരിച്ച്‌ നാശമായി പോകും!!..എന്നോട്‌ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറയും!
നിനക്ക്‌ ത്രിശ്ശങ്കു സ്വർഗ്ഗമാണ്‌ നല്ലത്‌!,

അവിടെ ഇടയ്ക്ക്‌ ചിരിക്കാം,

ഇടയ്ക്ക്‌ കരയാം,

ഇടയ്ക്ക്‌ വിഷാദത്താൽ

മൂകനായിരിക്കാം.
---------------------------------------------------

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ