പേജുകള്‍‌

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 16, 2010

ശത്രു ബഹുമാനം!

നിനക്കെന്നെ കാണുമ്പോഴുള്ളയീ-
വെറുപ്പ്‌ മനോഹരം!
ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചത്‌,
പലിശയായി തിരിച്ചെടുക്കാം.

എനിക്കു നിന്നെ കാണുമ്പോഴുള്ളയീ-
ബഹുമാനം മുതൽ സൂക്ഷിപ്പിന്‌,
ലഭ്യമായ കമ്മീഷൻ,
നിനക്കർഹതപ്പെട്ടത്‌!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ