പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 08, 2011

വെറുതെ ഒരു ശയനം!

നിദ്ര തഴുകാത്ത രാത്രികളിൽ
നിദ്രയെ ക്ഷണിച്ചും പഴിച്ചും,
നിദ്ര ഒഴുകിയ രാത്രികളിൽ,
നിദ്രയെ നിരസിച്ചും ശപിച്ചും,
ചരിത്രസഞ്ചാരം!

എഴുതിവെച്ച ചരിത്രത്തേക്കാൾ
എഴുതാത്ത ചരിത്രം!
ചരിത്രത്തിലെ ചാരിത്ര്യത്തിൽ സംശയം!
സംശയങ്ങളെ സംശയിച്ച്‌, സംശയിച്ച്‌,
ശയിച്ചു!
പിന്നെ ആശ്വസിച്ചു
ശയനം രോഗമല്ല,
ചരിത്രവുമല്ല,
കുംഭകർണ്ണന്റേതൊഴിച്ച്‌!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: