പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 08, 2011

ഹുങ്ക് !

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചമതയുണ്ട്‌,
അരണി കടഞ്ഞ്‌,
അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച്‌,
യാഗം ചെയ്യണം,
അശ്വമേധയാഗം!

ഓരോ സ്വപ്നവും
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ,
ഓരോ ലക്ഷ്യവും
പുതുലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള താവളം!

എന്നിട്ടുമെന്തേ,
ഇല്ലാത്ത നന്മയിൽ
ഊറ്റം കൊണ്ട്‌,
ഉള്ള നന്മയിൽ കൊഞ്ഞനം
കുത്തി യുവതകൾ തിമർക്കുന്നു?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ