പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, മേയ് 12, 2011

ഫോർമാറ്റ്‌!

പണ്ടും ചിലർ ഫോർമാറ്റു ചെയ്തിരുന്നു,
വൈറസ്സു കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലത്രേ!
പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കയ്യടിച്ചും
ഗെയിംകളിച്ചും, ചിരിച്ചും
തലമറന്നെണ്ണ തേച്ചും..,
സിംഹാസനങ്ങളിൽ അവർ!
പതിവ്‌ ഘോഷം!

കൊതിച്ചും, തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നോക്കിയും,
കൊഞ്ഞനം കുത്തിയും!
താഴെ ചിലർ!
പതിവ്‌ പരിഭവം!

കാലാവധി തീർന്നത്രെ!
ഈയ്യിടെ തർക്കം!
വൈറസ്സു കയറിയെന്നും ഇല്ലെന്നും!
ഫോർമാറ്റ്‌ ചെയ്യാൻ മത്സരിച്ച്‌,
സിംഹാസനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും!
യജമാനന്മാർ മാറി വരും!
ആരാണെങ്കിലുമെന്ത്‌?

ചിലപ്പോൾ ഉപ്പു ചാക്കുകൾ!
ചിലപ്പോൾ പഞ്ചാര ചാക്കുകൾ!
പിഴിഞ്ഞും പിഴപ്പിച്ചും, ചാട്ടവാറടിച്ചും,
പുഴയില്ലാത്ത, വെള്ളമില്ലാത്ത
വഴി കാട്ടി ചുമപ്പിക്കും!
ചുമടെടുത്ത്‌ തളർന്ന്...!
കണ്ണിൽ ഇരുട്ടടിഞ്ഞ്‌...!
വിധിയാണത്രെ!
ജനവിധി!.. ആണോ?

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: