പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2009

സമയമായ്‌...?

"പനിയാണന്നമ്മയെനിക്കൊരു-

റൊട്ടി വാങ്ങിത്തന്നു...
മടിയാണന്നമ്മയെനിക്കോരു-
പെടയും വാങ്ങിത്തന്നു...!! "

ആരോ പറഞ്ഞു...!

"ഒരുപാടുറങ്ങിയാൽ
പെടുക്കാനെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കണം!!"
സടകുടഞ്ഞലറണം...!
പടയിലായി ജയിക്കണം!
ജീവിച്ചിരുക്കുന്നെന്നാക്രോശിച്ചിടാനെങ്കിലും..!


അന്തകവിത്തിടുമ്പോൾ
ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കണം
നശിക്കയായ്‌ ലോകമെന്നറിവ്‌ പകരുവാൻ..!
അതുവൃതാവെ ങ്കിലൊതുങ്ങി-
ക്കിടക്കണം സ്മാരകശിലക്കകം-
കൈയും തലയും പുറത്ത്‌ കാട്ടാതെ...!

ഇല്ലേങ്കിൽ ലോകാവസാന-
ദിനമടുക്കുമ്പോൾ
മുളച്ചവേരറുക്കുവാൻ
കടമായെങ്കിലും
കത്തി കരുതണം .!!
നാട്യമായെങ്കിലും
ഓടാൻ തുനിയെണം..!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ