പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 02, 2011

പ്രതീക്ഷ!

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ,
കർമ്മസാക്ഷി വരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ,
ദിനമൊടുങ്ങുന്നുവെൻ ആയുസ്സും!

ഒ‍ാരോ പകലുമെൻ നന്മയെ വരച്ചു,
ഒ‍ാരോ രാവുമെൻ തിന്മയെയും!
ചലിച്ച ചുണ്ടുകളേക്കാൾ,
ചലിക്കാത്ത ചുണ്ടുകളുടെ സത്യം!

പൂഴ്ത്തി വെച്ച ചിന്തകളിൽ
പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു,ഒപ്പം ദു:ഖവും!
കമ്ഴ്ത്തി വെച്ച വാക്കുകളിൽ,
ശൂന്യതയും, നിർവ്വികാരതയും!

ഉദിച്ചസ്തമിച്ച സത്യങ്ങൾ,
കള്ളക്കണക്കു നൽകി പറ്റിച്ച്‌,
ഗ്രഹണമായി മറഞ്ഞ കാലം!
ആത്മാവിന്റെ ആഹുതിയിൽ,
സമർപ്പണത്തിന്റെ കണക്കുകൾ,
ബന്ധത്തിലെ ശൂന്യത!
ബന്ധനത്തിലെ ദൈന്യത!
എന്റെ ഡയറികളിൽ കുത്തി വരയട്ടേ!
പഴയ കണക്കുകൾ തീർത്ത്‌,
പുതിയ കണക്കുകൾ,
രംഗപ്രവേശം ചെയ്യട്ടേ!

ആ ഒരു  മഴത്തുള്ളിയിലാണെൻ പ്രതീക്ഷ,
അതു തോടാകും പുഴയാകും,
സമുദ്രമാവും!

ഒരു മരു പ്പച്ചയാണെൻ പ്രതീക്ഷ!
അതു തണലാകും, സാന്ത്വനമാകും,
സമൂഹമാകും!
ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണെൻ പ്രതീക്ഷ!
അത്‌ പ്രകാശമാകും, നക്ഷത്രമാകും,
ഉദയസൂര്യനാകും!

ഒരു ശ്വാസം കണ്ഠത്തിൽ ഒരുങ്ങും വരേയ്ക്കും,
ഒരു നിശ്വാസം തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങും വരേയ്ക്കും,
ഈ പ്രതീക്ഷ പുഷ്പിച്ച്‌ വിളവെടുക്കണം!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: