പേജുകള്‍‌

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 07, 2009

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്‌ ഇബ്രായീം കുഞ്ഞ്‌!

അന്നും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോക്കർ ഹാജി മത്സരിച്ചു..തോറ്റു..രണ്ടു തവണ മത്സരിച്ചുവെ ങ്കിലും രണ്ടു പ്രാവശ്യവും തോറ്റു..
"പോക്കർ ഹാജി മൽസരിക്കുമ്പോൾ തോൽ വിക്കാണ്‌ ജയം...പോക്കർ ഹാജിക്കോ നമുക്കോ അല്ല വിജയം!"കുരുത്തം കെട്ടോർ അടക്കം പറഞ്ഞു..

അങ്ങിനെ പോക്കർ ഹാജിയെ മത്സരിപ്പിച്ചാൽ തോൽ വി ഉറപ്പെന്ന് കൂടെയുള്ളവർക്കു തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങി...
പോക്കർ ഹാജിയെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു...നാണം കെട്ട തോൽ വിക്ക്‌ കാരണം ഹാജിയാരാണെന്ന്!
ഹാജിയാർ തന്റെ വിവരത്തിന്റെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടഴിച്ചു...

"........ജ്‌.. ആദ്യം ചരിത്രം പഠിക്കണം... ന്നമ്മളെ പയേ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്‌ ഇബ്രായീം കുഞ്ഞ്‌.. എത്തിര പ്രാവശ്യം തോറ്റിട്ടാ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയത്‌?.. ഇയ്യാക്ക്‌ ബല്ല ബിബരൂംണ്ടാ?....എന്നിട്ടോൻ മുണ്ടാതിരുന്നാ... ബീണ്ടും ബീണ്ടും നിന്നിറ്റ്‌ ... ജയിച്ചിറ്റല്ലേ ഓൻ അടങ്ങിയത്‌.?.. നുമക്കിപ്പം ബേണ്ട്യത്‌ അച്ചടക്കാന്ന്....അതുപോലെ തോറ്റോണ്ടിരുന്നിട്ടാ...ഒരു ദിവസം ബിജയിക്കല്‌ ....ഞമ്മക്ക്‌ ബീറും ബാശിയും ബേണം..!....ന്നാലെ ജീബിതത്തില്‌ ബിജയിക്കൂ...!..ഇബ്രായീം കുഞ്ഞ്‌ ബിസിനസ്സില്‌ തോറ്റ്‌, ജോലി പോയി, അസംബ്ലില്‌ തോറ്റ്‌,......ഇബിടെകൂടിയ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാ...എന്നാ കേട്ടോളി.. ഞമ്മക്കറിയാം!..... എത്തിര പ്രാവശ്യം തോറ്റ്‌..ഓൻ ആരാമോൻ?.... അടങ്ങിയാ...ഇല്ലാലാ ... ജയിച്ച്‌.. പ്രസിഡന്റായി..അങ്ങിനെ ബേണം ആണുങ്ങള്‌...അല്ലാണ്ട്‌ തോറ്റിട്ട്‌ കൊറച്ചിലായിന്ന്... തോന്നണ്ട സമയല്യത്‌... .പടച്ചോൻ സഹായിച്ചാല് .അടുത്തയിന്‌ നോക്ക്യാ കിട്ടും.. അനക്കോറപ്പാ.....കൂടെ നിന്നിറ്റ്‌ ശതിക്കണ്ട നേരല്ല ഇത്‌‌... ആലോചന മാണ്ട്യ്‌ നേരായിത്‌...! "

അല്ലാവർക്കും ശരിയാണെന്ന് തോന്നി... " ... ഹാജിക്കയുടെ..ബിബരം അപാരം തന്നെ...!"

.. പഠിച്ച അഹങ്കാരം ഉള്ള ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു... ഹാജിക്കാ.. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്‌ ഇബ്രായീം കുഞ്ഞല്ല. .... അബ്രഹാം ലിങ്കൻ!..ഒ‍ാരെ കഥയാ... ങള്‌ ഇപ്പം പറഞ്ഞത്‌.!..!"

...പോക്കർ ഹാജി പറഞ്ഞു..."..അയിന്റെ കഥ ഞമ്മ ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരാം..... ഓന്റെ പയേ ചരിത്രാ..ഞമ്മ ഇബിടെ ബിബരിച്ചേ... അല്ലാതെ പേരു മാറ്റിയപ്പോഴുള്ളയല്ല...!..പണോം പരിഷ്ക്കാരോം ബന്നാ.. ആരിക്കും പേരു മാറ്റാം!......ജയിച്ചപ്പോ.....ഇബ്രായീംകുഞ്ഞ്‌ പേരുമാറ്റി.. ഇവൻ പറഞ്ഞ പേരിട്ട്‌...!!... പയേ തോൽ വീന്റെ മാനക്കേട്‌ മാറാൻ...!...ജ്‌.. ചരിത്രം ബായിക്കണം... അല്ലാണ്ട്‌... ഞമ്മക്ക്‌  ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റൂല..!... ഓൻ എത്തിര മാറിയാലും.. പയേ...പേരെ ഞമ്മക്ക്‌ .. വായില്‌ ബെരൂ....ന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‌ .... ഇതൊന്നും ശരിയല്ല......ഞമ്മാക്ക്‌ എന്തിനും മാണ്ടീറ്റാ പേരിടുന്ന്.. അത്‌ തന്നെ ഇണ്ടാവണം ഈ ദുനിയാവില്‌ ഇണ്ടാവുന്ന കാലം ബരെ......!!"
"ശരിയന്നെ.. ശരിയന്നെ...!" എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു..
"നമ്മാളെ.. നബി തിരുമേനി....ഒരു യുദ്ധത്തില്‌ തോറ്റില്ലേ?... എന്നിറ്റ്‌ ....തിരുമേനി പേടിച്ചാ...... പടച്ചോനന്നേ തുണാന്നും പറഞ്ഞിട്ട്‌ ..ഒരു പോക്ക്‌... ജയിച്ചും ബന്നില്ലേ..!... എന്തു കാര്യത്തിനും ആദ്യം പടച്ചോനെ ഓർക്കണം...എല്ലാരിക്കും ഇത്‌ ഓയിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാ...!!"
" ശര്യന്നെ... ശര്യന്നേ.." എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു...
അഹങ്കാരി ചെക്കൻ ആകെ അമ്പരന്നു...ഇനി അബ്രഹാം ലിങ്കണിന്റ്‌ പഴയ പേര്‌ ഇബ്രായീം കുഞ്ഞ്‌ എന്നു തന്നെയാണോ..?.. അല്ലാതെ ഇത്ര ആധികാരികമായി ഹാജിക്ക പറയൂലല്ല!... ആ... എന്തെങ്കിലും ആകട്ടേ... അതറിഞ്ഞിട്ട്‌ നമക്കെന്താ..?"

1 അഭിപ്രായം:

  1. ഇനി അബ്രഹാം ലിങ്കണിന്റ്‌ പഴയ പേര്‌ ഇബ്രായീം കുഞ്ഞ്‌ എന്നു തന്നെയാണോ..?.. അല്ലാതെ ഇത്ര ആധികാരികമായി ഹാജിക്ക പറയൂലല്ല!..

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ