പേജുകള്‍‌

ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 05, 2009

പടച്ചോന്റെ ഡി.എൻ. എ. ടെസ്റ്റ്‌ !

ഒരിക്കൽ പോക്കർ ഹാജിക്ക്‌ ഭാര്യ സൈനബാനെ സംശയം! പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സൈനബായെ അല്ല സംശയം! സൈനബ കെട്ടിയോളാണെന്ന് പോക്കർഹാജിക്ക്‌ നല്ല ബോധം ഉണ്ട്‌.. സൈനബായുടെ പ്രവർത്തിയെയാണ്‌ സംശയം! അതായത്‌ മകൻ ബഷീറിനെയാണ്‌ സംശയം!..ഈയാള്‌ ന്റെ മകൻ തന്നെയാ?..."
കാരണം ഉണ്ട്‌...കള്ളുകുടിയൻ അവുക്കർ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു. അതിലൊന്നിതായിരുന്നു..". ഇബിടത്തെ... എത്തിര പെണ്ണുങ്ങളാ..പുതിയാപ്ല ഉണ്ടായിട്ടും പലരുടേയും അടുത്ത്‌ പോന്ന്!!..... അന്റടുക്ക എത്തിര പെണ്ണുങ്ങള്‌ ബന്ന്!"
"ബെറുക്കനെ പറയല്ല അവുക്കറെ!"..കള്ളുകുടിയനാണെങ്കിലും പോക്കർ ഹാജി തിരുത്താൻ നോക്കി
"..നിങ്ങാക്ക്‌ എത്തിര ആളെ ബേണം... പറ... അവുക്കർ എണ്ണമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.. അയ്‌ലോത്തെ.. ബീവാത്തു...."
"... ശരിയാണ്‌.. ഓല്‌ അങ്ങനത്തെയന്നെ" പോക്കർ ഹാജി പറഞ്ഞു..
"...അയ്മൂന്റെ...കുത്സു!"
" അതും ശര്യാണ്‌....."
" കുഞ്ഞീവീന്റെ കമറു... "
" അതും ശര്യാണ്‌"
"ഹമീതിന്റെ മൈമൂന!... "
" അതും ശരിയാണല്ലാ..... വയറ്റിലും ബെച്ചോണ്ടാ ഓലെ നിക്കാഹ് ബരെ നടന്നത്‌..." പോക്കർ ഹാജി ബാക്കി ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കി!
"പിന്ന എന്തിനാ ഹാജിയാരെ നമ്മലെ മെക്ക്ക്കിട്ട്‌ കേറുന്ന്...ഒക്കെ പിഴയാ...". അവുക്കർ തുടർന്നു...
.... അല്ലേലും ബസീർ നിങ്ങാന്റെ മോനാണെന്ന് എന്താ ഒരു ഉറപ്പ്‌!.നിങ്ങ ബിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ.... നിങ്ങാ ബല്ല ഡീ. എൻ. എ ടെസ്റ്റും നടത്തിയിട്ട്ണ്ടാ.. ഹാജിക്ക!.
"...ആകെ കൊയഞ്ഞു... ശരി തന്നാണ്‌.. ഒരു ടെസ്റ്റും നടത്തിയിട്ടില്ല...ഓള്‌ നമ്മളെ ചതിച്ചാ..ബശീറ്‌ പ്രസവിച്ച്‌ വീണപ്പം... ങളെ മുറിച്ച മുറി.....ങളെ കണ്ണ്‌, ങളെ മൂക്ക്‌, ങളെ മുകം ന്ന് ഓള്‌ പറഞ്ഞിട്ടറിഞ്ഞതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയൂലല്ല.. ന്റെ.. പടച്ചോനേ... " ഹാജിയാർക്കും സംശയം കുടുങ്ങി..
" അവുക്കർ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ്‌... എന്തേ.. ന്റെ..ബശീറിനെ മാത്രം ഓന്‌ സംശയം!!.. അപ്പോ എന്തൊ.. പ്രസനം ഉണ്ട്‌.... അല്ലാണ്ട്‌ കുടിച്ചാലും ഓൻ അങ്ങിനെ ഇല്ലാതീനം പറയൂല!"
പുരയിലെത്തിയ ഉടൻ പോക്കർ ഹാജി വിളിച്ചു..".സൈനബാ... സൈനബാ.."
" എന്താ മനുസ്യനേ!" പതിവില്ലാത്ത ഒരു ബിളീം സ്നേഹും!"
"മനുസ്യന്റെ ഉള്ളില്‌ തീയ്യാണ്‌... അപ്പോഴാണ്‌ ഒലുടെ ഒരു സ്നേഹം!.... പക്കേങ്കില്‌ മുണ്ടാൻ പറ്റൂല... സ്നേഹത്തില്‌ ചോയിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്‌... ഇല്ലാങ്കില്‌ ഒക്കെ എടങ്ങേറാക്കും ഒ‍ാള്‌!..കരച്ചിലും പറച്ചിലുമൊക്കെയായി.. എന്താ പറഞ്ഞത്‌ ... ഏതാ പറഞ്ഞത്‌ എന്ന് ഓലുക്കും പുടിണ്ടാവൂല...ഞമ്മക്കും!..." പോക്കർ ഹാജി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു..
" ജ്‌ സത്യം പറയണം..."
"എന്താ മനുസ്യനേ കാര്യം?"
"ന്നമ്മടെ പുള്ളാ ബശീർ നമ്മളെ മോനാ അല്ലേയാ?"
"പടച്ചോനെ... എന്താ ഇപ്പം ങാക്ക്‌ സംശയം!"
"സത്യം പറ!..കാര്യമെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട്‌ പോക്കർ ഹാജി പറഞ്ഞു.
"ങളെ മോനാ... പടച്ചോനാണെ ഓൻ ..ങളെ മോനാ!"
" ഉം ഇരിക്കട്ടെ... എന്താ അതിനിത്ര ഉറപ്പ്‌!"
"ഓൻ മുണ്ട്‌ എടത്തുമ്പറം ഉടുക്കാറില്ലേ?"
" ഉണ്ട്‌!"
"ഓൻ അഞ്ചുനേരം ങളെപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ?
"ഉണ്ട്‌"
"ന്നാ പിന്നെ ഒറപ്പിച്ചോ... ഓൻ ങളെ..മോൻ തന്ന്യാ.."
".. സൈനബാ.. അതു അല്ലാ മാപ്പിലാരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ..അതു കണ്ട്‌ എങ്ങി നെ ഉറപ്പിക്കണംന്നാ.. ജ്‌ പറയുന്ന്..!."
"ന്നാ പിന്നെ.. പടച്ചോൻ ഇട്ട അടയാളം പറഞ്ഞ്‌ തരട്ടേ.."
" അതു പറഞ്ഞാളാ....."
"ന്ന പിടിച്ചോളി..അടയാളങ്ങള്‌.....ങള്‌...മൂക്കിതോണ്ടി നടക്കാറില്ലേ..?".
" ...ണ്ട്‌..അതിനിപ്പിത്തറം...എന്ത്‌ അതിസയാ ഉള്ള്‌..?. ആണുങ്ങളായാ ലേസം മൂക്കീ തോണ്ടീന്നിരിക്കും..!"
" ...ന്ന ബശീറും അതേ..കടും പുടുത്തകാരനാണ്‌..!...ങാള പോലെന്നെ...അപ്പുറത്തെ കേസവൻ മൂക്കി തോണ്ടാറില്ലാലാ... ഓൻ ആണല്ലേ..?. "
"ഓൻ ആണാണേന്ന് ഓന്റെ കെട്ടിയോൾ പോലും പറയൂല..! .. ഇനിക്കെങ്ങനാ ഇത്ര ഒറപ്പ്‌ ..ഓൻ ആണാണെന്ന്...!"
"ന്റെ മനുസ്യനേ... ങളെ ..കൊണ്ട്‌ .. തോറ്റ്‌...!.. ങളോട്‌.. ബർത്താനത്തിന് ഞമ്മളില്ല..!ഇനിംണ്ട്‌... പറഞ്ഞെരട്ടേ..."
" ആട്ടേ..പറാ...."
"..ഓൻ ങളാ പോലെ തന്നെ ഇപ്പളും രാത്രീല്‌ കെടക്ക പായിമ്മല്‌ .. മൂത്രം ഒയിക്കാറില്ലേ?.... ഓൻ ങളെ മോനാണെന്നെയിന്‌ പടച്ചോന്റെ ..ഡി.എൻ. എ.. ടെസ്റ്റാണ്‌ മനുസ്യനേ ഇതൊക്കെ..വേറെ എന്തു ടെസ്റ്റാ ങാക്ക്‌ മാണ്ട്യ....!" സൈനബ പറഞ്ഞു..
" നേരാണല്ലാ..... അന്റെ കെട്ടിയോള്‌ പെഴച്ചോളല്ല.... ബശീർ ...ന്റെ ...മോനാണ്‌.. പടച്ചോന്റെ തെളിവ്‌ മറന്നേക്കണ്‌.!".. തെളിവു കിട്ടിയ ഉടനെ പോക്കർ ഹാജി അവുക്കറെ കാണാൻ പോയി...പടച്ചോന്റെ ഡി.എൻ. എ. ടെസ്റ്റ്‌ വിവരിക്കാൻ!

"പടച്ചോനേ ജ്ജ്‌ ന്നെ ശതിച്ചേക്കല്ലേ... നിങ്ങാക്കും കുറുപ്പിനും അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ബശീറ്‌ കുറുപ്പിന്റെ മോനാണെന്നറിയൂല...മറ്റെന്തെങ്കിലും അടയാളം കാട്ടി ഞമ്മളെ കൊയക്കല്ലേ...!!" സൈനബ തലയിൽ കൈവെച്ചും കൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ