പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 09, 2009

ഭാര്യയും ഹോട്ടലും!

ധൃതിയുണ്ടെനിക്കിന്നൽപം
ഭക്ഷണംവേണമെന്നൊരുവൻ
ഭാര്യയോട്‌,
ധൃതിയില്ലെനിക്കിന്നെന്നാലും
വെറും കഞ്ഞിയെങ്കിലു-
മെന്നൊരുവൻ ഭാര്യയോട്‌,
സ്വരത്തിൽ കെഞ്ചൽ!
ഫലത്തിൽ തെണ്ടൽ!
ഹോട്ടലിൽ തിരക്കിട്ടൊരു പിടി
ചോറുണ്ണുവോൻ ഭാഗ്യവാൻ!
പൈസക്ക്‌ മൂല്യമുണ്ട്‌,
അതിനൊരു ഗമയുണ്ട്‌,
സാറേന്ന് വിളിയുമുണ്ട്‌!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ