പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 08, 2010

ദൃശ്യങ്ങൾ!

ഇന്നലെ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ പൂവൻ കോഴി കൂവി,
അഹം ബ്രഹ്മാസിയെന്ന ഭാവം!
ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കും സാമ്രാജ്യതിർത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു കോഴി കൂവി
ഞാനെന്ന ഭാവം!
അയലോക്കത്തെ പിടക്കോഴിയുടെ നേരെയോടി കീഴ്പ്പെടുത്തി കൂവി,
അക്രമിച്ചു കീഴടക്കി സംഗം ചെയ്ത നിർവൃതി ഭാവം!
പിന്നെ കോഴി കൂവിയില്ല ഉടയോന്റെ ഉദരത്തിൽ തപം!
ബ്രഹ്മപഥത്തിൽ മോക്ഷം!
അയലോക്കത്തെ പിടക്കോഴിക്ക്‌ പരിഭവമുണ്ടോ?
എവിടുന്ന്?..
ഇപ്പോൾ വേരൊരുത്തൻ ഓടിക്കുന്നതു കണ്ടു!
സന്തോഷത്തോടെ അത്‌ ഓടുന്നതും,
കീഴ്പ്പെടുന്നതും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതും
നിർവൃതിയിൽ ലയിക്കുന്നതും,
പുശ്ചത്തോടെ കണ്ടു!
മൃഗങ്ങൾക്കെന്തുമാവാം,
പക്ഷികൾക്കും!
ടിവിയിലേക്ക്‌ നോക്കി...!!
സമൂഹത്തിലേക്ക്‌ നോക്കി..!!
ദൃശ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ