പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 02, 2010

നോവിന്റെ യാദാർത്ഥ്യങ്ങൾ!

അന്ന് എല്ലാം തിന്നും നശിപ്പിച്ചും,
പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ്സ്‌!
"എന്തേ കാർണ്ണോരേ!",
അവന്റെ തമാശ!
"ആരാണവൻ?"
കാർണ്ണോരുടെ സങ്കടം!

ഇന്നലെ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറിലും
വൈറസ്സ്‌!
"എന്തേ ചെറുക്കാ?"
കാർണ്ണോരുടെ തമാശ!
"ആരാണിയാൾ ?"
ചെറുക്കന്റെ സങ്കടം!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: