പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 28, 2011

കുരുക്ക്‌!

"ലോകം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്‌!"
സമൂഹത്തെ നെറ്റിലിട്ടാട്ടിയ,
മണിചെയിനിന്റെ മണിമുഴക്ക ചിരി,
ലോകം ചട്ടിയിലാണ്‌!
ഇളക്കാൻ തവി!

പുഞ്ചിരികളിൽ,
സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരുടെ പൂർണ്ണത,
ഒന്നു വെച്ചാൽ ലക്ഷം,
പത്തു വെച്ചാൽ കോടി!
വെയ്‌.. രാജ.. വെയ്‌!

സൂര്യന്‌ഗ്രഹണം!
ചന്ദ്രനും!
കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ്‌,
ചിരിക്കാനാകാതെ,
കരയാനാകാതെ,
വിധിയെ ശപിച്ച്‌
വിധേതാവിനെ പഴിച്ച്‌,
ചുരുണ്ടുകൂടി,
ഗ്രഹണത്തിലാണ്ടു അന്ധനായ,
ഗ്രഹണിയുടെ പിഴ!
"അവർ സംയമചിത്തരാണ്‌,
സന്ധിയിലാണ്‌,
കോടീശ്വരന്മാരാണ്‌,
മീശപിരിക്കുന്ന ഗുണ്ടകളാണ്‌,
സ്വരക്ഷയ്ക്ക്‌ ഒരു മുഴം കയർ!"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ