പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 18, 2011

പ്രതിസന്ധി

ബോസ്സിന്റെ മുറിയിൽ,
കരിഞ്ഞ മീൻ മണം!
ഏതോ പൂച്ചയുടെ വികൃതി!
ചികയുന്ന പൂച്ച,
മുരളുന്ന പൂച്ച!
ഓമനത്വം കാട്ടി,
കണ്ണടച്ച്‌ പാൽ കുടിക്കുന്ന പൂച്ച!

പതുങ്ങിയിരുന്നു,
മല്ലുപ്പൂച്ചയാണ്‌!
തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല!
എങ്കിലും നെഞ്ചിടിപ്പ്‌!
ശമ്പളം കുറക്ക്വോ?
പാവം മൂഷികരെ പിടിക്ക്വോ?

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: