പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 10, 2010

കാക്കയുടെ ചിന്തകൾ (5)

പ്രവാസിയും സർക്കാരും ഒരു പിടി ചിന്തയും!
-----------------------------------------------------------
"....എല്ലാവർക്കും പഴുത്ത ചക്ക വരട്ടിയത്‌ കിട്ടിയല്ലോ?.. ഇനിയാർക്കെങ്കിലും..കിട്ടാനുണ്ടോ?"--- സർക്കാർ.
"ഞങ്ങൾക്ക്‌ കിട്ടിയില്ലേ.."- പ്രവാസികൾ.
" എന്ത്‌ കിട്ടിയില്ലേ..ഐ മീൻ ..പഴുത്ത ചക്ക വരട്ടിയത്‌ കിട്ടിയില്ലേ.. ആർക്കും??.. അത്ഭുതം!?"- സർക്കാർ.
" ഇല്ല"-- ഒന്നാം പ്രവാസി..
" കാർഡ്‌ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ..?."..സർക്കാർ.
" അടിയൻ.... ഇല്ല!" - ഒന്നാം പ്രവാസി..
".. വെറുതെയല്ല... അതാ കിട്ടാത്തത്‌... കാർഡുള്ളവർ മാത്രം വന്നാൽ മതി"
നെക്സ്റ്റ്‌ മാൻ പ്ലീസ്‌...
"...തനിക്കും പഴുത്ത ചക്ക വരട്ടിയത്‌ കിട്ടിയില്ലേ..." സർക്കാർ.
" അടിയൻ... ഇല്ലേ...ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല."- രണ്ടാം പ്രവാസി..
" കാർഡുണ്ടോ?... ഐ മീൻ ... കാർഡ്‌.. ?"- സർക്കാർ..
"ഉണ്ടേ.."
"എങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടിയത്‌ തീർന്നു"- സർക്കാർ.
"അയ്യോ... ചക്ക തന്നാൽ കൊത്തിയരിഞ്ഞ്‌ ഞങ്ങൾ വരട്ടിക്കൊള്ളാമേ..." - രണ്ടാം പ്രവാസി..
" അതിന്‌ ഇപ്രാവശ്യം പ്ലാവിൽ ചക്ക പിടിച്ചില്ലല്ലോ.."- സർക്കാർ..
നെക്സ്റ്റ്‌ മാൻ പ്ലീസ്‌...

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ഒരു കാക്ക പറഞ്ഞു.." സർക്കാർ എല്ലാം കാണുന്നവൻ, അറിയുന്നവൻ,കേൾക്കുന്നവൻ, പറയുന്നവൻ"
മറ്റേ കാക്ക പറഞ്ഞു.." പ്രവാസി ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവൻ!"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ